ఈ క్రింది వాటిని జతపరుచుము1. జాతీయ వ్య….

ఈ క్రింది వాటిని జతపరుచుము 1. జాతీయ వ్యవసాయ విధానం    ఎ. 1960 2. రైతుల జాతీయ కమీషన్‌           బి. 1993 3. సాంద్ర(Intense) వ్యవసాయ జిల్లాల పథకం        సి. 2000 4. జాతీయ వ్యవసాయ విధాన తీర్మానం(National agriculture policy resolution)     డి. 2004

Continue reading

Fill this form and get best deals on " Coaching classes"

  • 100% genuine institutes aiming to help you ace studies
  • Get immediate response from the institutes
  • Compare institutes and pick only the best!
  • Feel free to choose the institute you like, and rest will be taken care of

ఎస్.ఇ.బి.ఐ (SEBI) కి సంబందించి సరైనది ఏది? ఎ….

ఎస్.ఇ.బి.ఐ (SEBI) కి సంబందించి సరైనది ఏది? ఎ. ఎస్ఇబిఐ(SEBI) స్టాక్ ఎక్సైంజ్ కార్యకలపాలను సక్రమంగా నిర్వహించడం, నియంత్రించడం చేస్తుంది. బి. ఎస్.ఇ.బి.ఐ(SEBI) అంతర్గత సెక్యూరిటీల వర్తకాన్ని నిషేదిస్తుంది.

Continue reading

Verify Yourself
Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account